ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام زوجه به تمکین
1: پرونده تمکین

شرح :

در صورتی که زوجه از تمکین  امتناع نماید زوج می تواند الزام او به تمکین را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

پرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

شرح :

در صورتی که زوجه بدون دلیل موجه از خانه زوج خارج شده و از تمکین امتناع نماید، زوج می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، الزام وی به تمکین عام و خاص را از دادگاه تقاضا کند.