ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای سلب حضانت
پرونده سلب حضانت (از خواهان)

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق  قصد سلب حضانت فرزند مشترک از خود را داشته باشد می‌تواند با تقدیم دادخواست، اسقاط این حق را تقاضا نماید و حضانت را به دیگری بسپارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع  از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.