ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت
پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل ابتلا به جنون محجور شده است، اشخاص ذینفع می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، صدور حکم محجوریت و تعیین و نصب قیم برای محجور را از دادگاه تقاضا نمایند.