ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ابطال قرارداد بیع
1: پرونده ابطال معامله

شرح :

در صورتی که پس از فروش یک قطعه زمین و پرداخت کامل ثمن توسط خریدار، فروشنده همان زمین را به دیگری بفروشد، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه طرح دعوا و صدور رأی در این دعاوی، ابطال معامله و استرداد ثمن معامله را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد تقاضای ابطال مبایعه‌نامه را به دلیل موقوفه بودن مبیع در دادگاه مطرح نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع و جزئیات مربوط به آن اطلاعاتی کسب کند.