ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام به ایفای تعهد
پرونده الزام به ايفای تعهد غير مالي (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، از انجام تعهدات غیرمالی خود از جمله تحویل کالا سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه صدور رأی در این موضوعات، الزام وی به ایفای تعهدات را از دادگاه تقاضا نماید.

3: پرونده الزام به انجام تعهد

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند، ذینفع می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی الزام وی به انجام تعهدات را  از دادگاه تقاضا نماید.