ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اجازه ازدواج توسط دادگاه
پرونده اذن در ازدواج

شرح :

در صورتی که دختر غیرباکره قصد ازدواج با شخصی را داشته باشد، عدم امکان کسب اجازه از پدر به هر دلیل، مانع ثبت ازدواج وی در دفاتر رسمی نخواهد بود و دختر نیازی به کسب اذن در ازدواج از دادگاه ندارد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی بیشتر آشنا شوید.