ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده خلع ید از اراضی زراعی
پرونده خلع ید

شرح :

در صورتی که شخصی مدعی تصرف غاصبانه دیگری در ملک خود می‌باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، دعوای خلع ید در دادگاه مطرح نماید.