ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده خلع ید از اراضی ملی
پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که اداره منابع طبیعی مدعی است زمین تحت تصرف شخصی جزء اراضی ملی محسوب می‌شود، برای طرح دعوای خلع ید از ملک مذکور می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات مفیدی کسب نماید.