ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه
پرونده مطالبه وجه

شرح :

در صورتی که بانک به موجب قراردادی از شخص یا اشخاص طلبکار است، نماینده آن می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از شیوه رسیدگی به این موضوعات در مراجع قضایی، دعوای مطالبه وجه را علیه بدهکار اقامه نماید.