ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه فسخ بیع
پرونده فسخ بیع

شرح :

در صورتی که طرفین عقد بیع با قبول اسقاط کافه خیارات مبادرت به تنظیم معامله نموده‌اند و پس از آن خریدار متوجه وجود عیبی در مبیع گردد، نمی‌تواند به استناد خیار عیب نقاضای فسخ بیع را در دادگاه مطرح نماید. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که در این موارد دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کند.