ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دادخواست حقوقی بازگشت کارگر
الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه (هیات تشخیص)

شرح :

در صورتی که کارگاه پس از تعطیل شدن بازگشایی شود اما کارفرما از به کارگیری مجدد کارگران سابق خودداری نماید، کارگران می‌توانند به موجب نمونه دادخواست فوق، الزام کارفرما به بازگشت خود به کارگاه را از هیئت‌ تشخیص اداره کار تقاضا نمایند.