ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی تلفن همراه
2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب قولنامه عادی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده با وجود دریافت ثمن، از تنظیم سند رسمی امتناع می‌کند، خریدار می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.