ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اجرای حکم مطالبه وجه
1: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که خوانده در پرونده مطالبه وجه به پرداخت مبلغ خواسته محکوم گردد، خواهان (محکوم‌له) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، اجرای حکم صادره را از دادگاه درخواست نماید.

پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی اجرای حکم مطالبه وجه است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جرئیات موضوع اجرای حکم مزبور را درخواست نماید.