ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای اجرای احکام در خصوص مطالبه وجه
3: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی به دیگری بدهی دارد و به پرداخت آن محکوم شده‌است، محکوم‌له می‌تواند اجرای حکم آن را از دادگاه درخواست کند. در نمونه پرونده مطالبه وجه می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.