ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
پرونده اجرای حکم مطالبه خسارت
3: پرونده مطالبه خسارت

شرح :

در صورتی که شخصی به دیگری خسارتی وارد نماید و به موجب حکم دادگاه به جبران آن محکوم گردد، متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.