ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا