ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای اجرای احکام تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه
پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی به الزام تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه محکوم گردد و رأی صادره قطعی شود، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع اجرای حکم مذکور را  از مرجع صالح تقاضا نماید.