ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده بی احتیاطی در رانندگی
1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در رانندگی بی احتیاطی کند و به دیگری صدمه بدنی غیرعمدی وارد نماید، بنا بر شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آگاهی یابید.

پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی  که در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه به شخصی صدمه بدنی غیر عمدی وارد شود،  مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی و مجازات مقرر قانونی اقدام به شکایت کیفری علیه متهم نماید.