ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم بی احتیاطی در رانندگی و صدمه بدنی
1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در رانندگی بی احتیاطی کند و به دیگری صدمه بدنی غیرعمدی وارد نماید، بنا بر شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آگاهی یابید.