ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده قتل عمد
1: پرونده قتل عمدی

شرح :

در صورتی شخصی عامدا مرتکب قتل دیگری شود، اولیا دم مقتول می‌توانند تقاضای قصاص مرتکب را از مرجع صالح بنمایند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.