ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک
1: اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

شرح :

هریک از زوجین که پس از طلاق حضانت فرزندان را برعهده ندارد، می‌تواند به موجب رأی دادگاه با فرزندان خود ملاقات کند. در صورتی که طرف دیگر از این ملاقات جلوگیری نماید وی می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق ملاقات فرزندان مشترک را تقاضا کند.