ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن نمونه اقرارنامه دریافت ثمنیه
اقرارنامه دریافت ثمنیه

شرح :

در صورتی که یکی از ورثه قصد تنظیم اقرارنامه دریافت ثمنیه مبنی بر دریافت تمامی سهم الارث خود از متوفی را دارد می‌تواند از نمونه اقرارنامه فوق استفاده نماید.