ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص جعل امضا
پرونده جعل امضا (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل امضا نماید، متضرر می‌تواند تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید و پس از آن  اجرای حکم مذکور را درخواست کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانیدجزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.