ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن اظهارنامه مطالبه طلب
اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی از دیگری طلبی دارد که پس از گذشت سررسید وصول نشده است، می‌تواند پیش از اقامه دعوا در دادگاه با ارسال نمونه اظهارنامه فوق نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.