ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن اظهارنامه عدم حضور فروشنده در دفترخانه