ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل
اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

شرح :

 در صورتی که شخصی به موجب یک یا چند فقره چک از دیگری طلبی دارد که پس از مراجعه به بانک مشخص می‌شود بلامحل هستند می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه چک بلامحل نماید.