ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل
اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

شرح :

 در صورتی که شخصی ملک دیگری را به نحو عدوان تصرف کند مالک می‌تواند پیش از اقامه دعوای حقوقی از نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف استفاده نماید و رفع تصرف ملک خود را تقاضا نماید.