ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه انحلال
1: اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

 در صورتی که شرکت تجاری به اهداف خود نرسد امکان انحلال آن وجود دارد و سهامداران می توانند از طریق ارسال نمونه اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت تقاضا کنند.