ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن فاحش
داخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش

شرح :

در صورتی که خریدار ملکی در معامله‌ای زیان بسیاری ببیند، مطابق قانون دچار غبن فاحش شده و می‌تواند معامله را به هم بزند(فسخ). برای فسخ معامله می‌توانید از نمونه دادخواست فوق استفاده کند.