ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه درخواست اعمال مجازات جایگزین حبس
درخواست اعمال مجازات جایگزین حبس

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه شرایط قانونی جهت اجرای مجازات جایگزین حبس داشته باشد،  می‌تواند برای نوشتن  درخواست خود از نمونه درخواست فوق استفاده کند.‌