ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
عدم تمکن مالی محکوم علیه برای پرداخت محکوم به
دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

شرح :

در صورتی که محکوم علیه به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، توانایی پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق، درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را در دادگاه مطرح نماید.