ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
ورشکستگی چه انواعی دارد
ورشکستگی در یک نگاه

شرح :

همانطور که اشتغال به تجارت می تواند منجر به سودآوری و کسب ثروت برای فعالان بازرگانی شود، در عین حال متضمن تبعات و مسئولیت هایی نیز برای تجار و بازرگانان خواهد بود. ورشکستگی را می توان از جمله الزامات قانونی تجاری در خصوص بازرگانانی دانست که از ادای دین یا دیون خود عاجزند. در این یادداشت سعی شده است ویژگی های کاربردی و اصول کلی ورشکستگی به نظر مخاطب برسد.