ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اثبات مالکیت
پرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی یکی از مالکین ملک مشاع است که مالکیت او از جانب مالک سابق پذیرفته نمی‌شود، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نماید.

پرونده اثبات مالکیت

شرح :

در صورتی که مالک متقاضی اثبات مالکیت خود بر ملکی است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات پرونده‌های مرتبط با این موضوع، خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید.