ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی
پرونده الزام به تنظیم سند

شرح :

در صورتی که فروشنده شش دانگ ساختمان مسکونی، تنها نسبت به نیمی از آن اقدام به تنظیم سند نموده و از تنظم سند رسمی برای سه دانگ دیگر امتناع کند، خریدار می‌تواند الزام وی به تنظیم سند رسمی را با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این خواسته، از دادگاه تقاضا کند.