ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام به تنظیم سند
پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی به الزام تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه محکوم گردد و رأی صادره قطعی شود، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع اجرای حکم مذکور را  از مرجع صالح تقاضا نماید.

 

2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب قولنامه عادی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده با وجود دریافت ثمن، از تنظیم سند رسمی امتناع می‌کند، خریدار می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده الزام به تنظیم سند

شرح :

در صورتی که فروشنده شش دانگ ساختمان مسکونی، تنها نسبت به نیمی از آن اقدام به تنظیم سند نموده و از تنظم سند رسمی برای سه دانگ دیگر امتناع کند، خریدار می‌تواند الزام وی به تنظیم سند رسمی را با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این خواسته، از دادگاه تقاضا کند.

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه

شرح :

در صورتی که شخصی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده از تنظیم سند برای وی خودداری می‌کند، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، الزام وی به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه‌نامه عادی زمینی را خریداری نموده و فروشنده از ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق برای آشنایی با رویه الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شود.