ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
طلاق رجعی
دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

شرح :

در صورتی که زوجین در خارج از کشور طلاق گرفته اند و خواستار تنفیذ آن در محاکم داخلی هستند میتوانند با ارائه این دادخواست تنفیذ .طلاق خود را مطالبه کنند