ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه خلع ید
اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

شرح :

 در صورتی که شخصی ملک دیگری را به نحو عدوان تصرف کند مالک می‌تواند پیش از اقامه دعوای حقوقی از نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف استفاده نماید و رفع تصرف ملک خود را تقاضا نماید.

اظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غاصبانه ملکی را تصرف کرده و بنایی در آن ساخته باشد، صاحب ملک می‌تواند علاوه بر خلع ید، قلع و قمع بنای احداثی و اجرت‌المثل ایام تصرف را با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی از غاصب مطالبه نماید.