ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه فسخ
اظهارنامه اعلام فسخ معامله

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به هر دلیلی از جمله اعمال خیار فسخ خواستار فسخ معامله است، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق  فسخ  معامله را به صورت رسمی به طرف دیگر اعلام نماید.