ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب
اظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

شرح :

در صورتی که در جریان عملیات ساختمانی خسارتی به اموال (منقول و غیرمنقول) دیگری وارد شود، شخص زیان‌دیده می‌تواند قبل از طرح دعوا در دادگاه، به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق خسارات و ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.