ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه مطالبه دین
اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی از دیگری طلبی دارد که پس از گذشت سررسید وصول نشده است، می‌تواند پیش از اقامه دعوا در دادگاه با ارسال نمونه اظهارنامه فوق نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.

اظهارنامه مطالبه طلب عادی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی داشته و بدهکار از پرداخت دین امتناع ورزد، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی طلب خود را از وی مطالبه نماید.