ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده چک بلامحل
2: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و در صورت طرح دعوای کیفری علیه صادر کننده به قرار منع تعقیب منجر می ‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

1: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که بلامحل باشد و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر گردد به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازت مقرر قانونی محکوم می شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از دارنده چک وکالت داشته باشد، می تواند به منظور اقامه دعوای کیفری اقدام نماید چرا که وکالت از دارنده چک به معنای انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست. با این حال در صورتی که چک وعده دار باشد فاقد وصف کیفری است و منجر به صدور حکم برائت می شود. با مراجعه به نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع آگاهی یابید.

پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که قابل پرداخت نباشد مرتکب عمل مجرمانه شده است که قابل تعقیب کیفری در دادگاه است، می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی تا صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب صدور چک بلامحل شود، شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در این موضوع از تمامی جزئیات پرونده از طرح شکایت تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اطلاعات کسب نماید.

پرونده صدور چك بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب جرم صدور چک بلا محل شود، شاکی یا دارنده چک می تواند با مطالعه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات آن، علیه متهم در محاکم کیفری شکایت کند.