ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده فحاشی
پرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

شرح :

در صورتی که شخصی با سد معبر و ایجاد مزاحمت و فحاشی باعث آزار افراد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوعات، تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده فحاشی و افترا

شرح :

در صورتی که شخصی دیگری را مورد فحاشی و افترا قرار دهد، مرتکب جرم شده است و به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع جهت مجازات مرتکب اقدام نماید.