ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده قتل غیرعمدی
پرونده قتل غیرعمدی

شرح :

در صورتی که در اثر بی‌مبالاتی در رانندگی فردی کشته شود، اولیای دم متوفی می‌توانند تعقیب و مجازات مرتکب را از مرجع صالح تقاضا نمایند. در نمونه پرونده قتل غیرعمدی می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع شوید.

پرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

شرح :

در صورتی که شخصی در اثر بی‌مبالاتی در رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.