ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده خیانت در امانت
1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به جرم خیانت در امانت متهم شود، پس از صدور رأی  محکومیت از جانب دادگاه بدوی، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام به تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی کند.

پرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک از دیگری شکایت نموده و عدم حضور متهم علیرغم نشر آگهی را به عنوان دلیل مورد استناد قراردهد، نمی‌تواند وقوع جرم را اثبات نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در این خصوص آگاهی یابید.

پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی در قبال تعهدات و عقود به دیگری چکی تسلیم نماید و طرف مقابل پیش از اتمام اختلافات مالی قرارداد، چک را مسترد نکند، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده خیانت در امانت و انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به اتهام خیانت در امانت در مراجع کیفری علیه دیگری طرح شکایت نماید، بایستی بتواند عنصر سپردن را اثبات کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی به جرایم خیانت در امانت و انتقال مال غیر در دادگاه‌ها و آرای صادر شده در این رابطه آگاهی یابید. 

پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که کارگزار بورس وجه حاصل از فروش سهام را به حساب شخصی خود واریز کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و به کیفر مقرر محکوم می‌شود. می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را درباره جریان رسیدگی و صدور رای در این موضوع به دست آورید.

پرونده خیانت در امانت

شرح :

در صورتی که شخصی، اسناد و مدارک متعلق به دیگری را که به عنوان امانت نزد وی گذاشته شده است تصاحب نموده و از تحویل آنها امتناع نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم در مراجع قضایی اطلاع یابد.