ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اجرای حکم خیانت در امانت
پرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به جرم خیانت در امانت شود، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع، اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا نماید.