ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده فروش مال غیر
1: پرونده فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به فروش مال غیر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. مطالعه نمونه پرونده فوق نحوه صدور رأی در این موارد و لزوم وجود سوءنیت برای اثبات این جرم را نشان می‌دهد.

پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ازدیگری به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده و رای قطعی نیز در این خصوص صادر شده است، نمی‌تواند با تغییر وصف مجرمانه مجددا از همان عمل و نسبت به همان افراد طرح شکایت نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده از دادگاه‌ها بر مبنای قاعده اعتبار امر مختوم را مشاهده نمایید.

پرونده فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که تمایل دارید از جزئیات پرونده ای با موضوع فروش مال غیر از اقامه دعوا تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر  و  اعاده دادرسی مطلع شوید می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره این موضوع اطلاعات کافی کسب نمایید.