ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تصرف عدوانی
پرونده تصرف عدوانی

شرح :

در صورتی که مالکیت شخصی بر ملکی اثبات نشده باشد امکان طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متهم به تصرف عدوانی ملک متعلق به دیگری یا قسمتی از اراضی ملی شده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این اتهام و چگونگی صدور رأی در این موارد آگاهی یابد.

پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متعاقب محکومیت و  اجرای حکم خلع ید اقدام به تصرف مجدد ملک نماید، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاهی یابید.