ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع