ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست مطالبه وجه
1: دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری به موجب یک فقره چک طلبی دارد که پس از عدم وصول آن به گواهی عدم پرداخت منجر شده است، می تواند به موجب نمونه دادخواست فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه نماید و در ضمن آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند.

دادخواست مطالبه وجه میوه

شرح :

در صورتی که شخصی مبلغی را به جهت فروش میوه از خریدار طلبکار است و خریدار از پرداخت آن خودداری می‌کند، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق برای مطالبه وجه میوه به مراجع قضایی مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که صادر کننده چک فوت نموده و وراث نیز از پرداخت مبلغ چک استنکاف ورزند، دارنده چک جهت مطالبه وجه آن می تواند در صورتی که مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه آنها در شورای حل اختلاف اقامه دعوی کند.

دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند و این مبلغ تا بیست میلیون تومان باشد، بایع می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق، جهت مطالبه ثمن به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مدارک و مستنداتی از دیگری طلبکار بوده و مبلغ طلب تا بیست میلیون تومان باشد، برای مطالبه وجه می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق در شورای حل اختلاف علیه وی اقامه دعوا کند.

دادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی از دیگری طلبکار باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند، چنانچه مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد طلبکار می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه وجه و تقاضای صدور قرار تامین خواسته به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه در قبال انجام تعهد (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد بعد از انجام تعهدات طرف مقابل به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه عمل نکند، دیگری می تواند برای مطالبه وجه مذکور از نمونه دادخواست فوق استفاده نماید. اگر این مبلغ تا بیست میلیون تومان باشد، این دادخواست بایستی به شورای حل اختلاف تقدیم گردد.

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که موضوع معامله مستحق للغیر باشد خریدار می تواند علیه فروشنده مال غیر به موجب نمونه دادخواست فوق طرح دعوا نماید و اگر مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.