ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن
دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند و این مبلغ تا بیست میلیون تومان باشد، بایع می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق، جهت مطالبه ثمن به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

شرح :

در صورتی که شخصی با مالی که مستحق للغیر است معامله نماید و ثمن را از خریدار دریافت کند و مالک مورد معامله، به موجب حکمی مال را از ید خریدار خارج کند، مشتری یا خریدار می تواند برای عودت ثمن به فروشنده مراجعه نماید و اگر فروشنده از بازگرداندن ثمن امتناع کند مشتری می تواند به موجب نمونه دادخواست فوق، علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نماید.